គេហទំព័រ Mothercare គឺជាគេហទំព័រអប់រំមួយសំរាប់សហគមន៍មាតាខ្មែគ្រប់រូប ដែលខិតខំលើកកំពស់និងគាំទ្រនៃការលូតលាស់របស់កុមារភាព រហូតដល់ពេញវ័យ។ យើងខ្ញុំគឺជាក្រុមមាតា ដែលពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ដែលយើងមាន ជូនដល់មាតាទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

គោលដៅរបស់យើងទាំងអស់គឺដើម្បីជួយដឹកនាំ និងគាំទ្រសហគមន៍មាតាខ្មែរ តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំ និងតាមរយៈប្រភពពត៌មាន នៃកាស្រាវជ្រាវេជ្ជសាស្រ្តលើប្រពន្ធ័អ៊ីនធឺណេត។

 

 

Comments